“İSG Emek İster”

İş Sağlığı

Unutmayın ! İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, kaza sonrası yaşanacak maddi-manevi kayıplardan çok daha ucuzdur. İş sağlığı hizmetleri, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem arz etmektedir.
 • İş Yeri Hekimi Görevlendirmek
  İşletmenin tehlike grubuna ve çalışan sayısına göre gerekli iş yeri hekim sayısını hesaplayıp, görevlendirmek.
 • Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmek
  İşletmenin tehlike grubuna ve çalışan sayısına göre diğer sağlık personeli görevlendirmek.
 • İşe Giriş ve Dönüş Muayeneleri
  İş yeri hekimi kurumda göreve başlayacak kişinin işe başlarken “İŞE GİRİŞ” ve ayrıca personelin çalışırken aldığı sevk ve rapor sonrası “İŞE DÖNÜŞ” muayenesini yapma ve gerekli evrakları ve muayene bilgilerini arşivlemek.
 • Periyodik Sağlık Taramalarının Yapılması ve Takibi
  İşin tehlike derecesine göre belirli aralıklarla çalışanların tam fiziki muayene ve gerekli tıbbı tahlillerin yapılması ve gerekli dokümanların saklanması.
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Takibi, Kayıt Altına Alınması ve Rapor Hazırlanması
  Çalışma esnasında personelin fiziksel ve ruhsal anlamda, anlık veya uzun vadede, iş ve çalışma ortamından kaynaklanan etkileri yönünden acil müdahale ve efektif muayene işlemlerinin yapılması ve gerekli raporların düzenlenip, yetkili mercilere iletilmesi.
 • İş Risk Analizleri
  Personelin çalışma ortamı fiziki şartlarının gerekli testler ve gözlem ile değerlendirilip, uygunsuzluk ve risk açısından değerlendirilip gerekli raporların düzenlenmesi ve bildirilmesi.
 • Sağlık ve meslek hastalıklarından korunma eğitimi
  İşletmenin bulunduğu sektöre uygun, personelin çalışma ortamı ve yaptığı iş dolayısıyla oluşabilecek sağlık problemleri açısından eğitime tabi tutulması ve bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması.
 • Personel Bilgi Arşivi
  Çalışanların sağlık bilgileri ile yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ve sonuçlarını gereken yasal şartlarda saklamak. Personelin işe başlarken ve çalışma esnasında yapılan muayene, tahlil, çalışma ortam testleri ve kontrol muayeneleri sonuçlarını dosyalamak ve gerekli sürelerde arşivde bulundurmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Katılım
  Bakanlığın belirlediği şartlarda aylık düzenli şekilde kurulun toplanmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına yardımcı olmak