“İSG Emek İster”

• MYK ONAYLI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

MYK zorunluluğu bulunan mesleklerde akredite sınav kuruluşu olan TÜRKİYE MYM üzerinden mesleki yeterlilik sınavları yapılacaktır.

• MESLEKİ EĞİTİM

MYK zorunluluğu bulunmayan ancak mesleki eğitim zorunluluğu bulunan mesleklerde ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ve MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ mesleki eğitimler gerçekleştirecektir.

• MYK SINAVLARINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

MYK sınavlarına katılacak olan kişilerin sınav başarılarını arttırmaya yönelik destek eğitimi bu tesis içerisinde sınavdan önce ücretsiz olarak verilecektir.

• YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü (530) yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.

İrata belgeli deneyimli Yüksekte Çalışma eğitmenleri tarafından özel hazırlanmış eğitim alanında eğitimler verilmektedir.

• TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

Tüm işyerleri ilkyardım uzmanı bulundurma zorunluluğuna sahiptir. 29 Temmuz 2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında işyerlerinde çalışan sayısına bağlı olarak ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;
Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan
Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 çalışan
Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 çalışan olarak “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış
“İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİM PROGRAMI VE SINAVI

 • 16 saatlik (2 gün süreli) eğitim süreci sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Şubesi tarafından iki aşamalı olarak sınav yapılır.
 • 1. Teorik (çoktan seçmeli test sınav)
 • 2. Pratik (temel yaşam desteği uygulaması)
 • Sınav sonucu 85 ve üstü puan alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır.
 • İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
 • Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
 • Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.
 • Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez.
 • İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

• ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE EĞİTİMLERİ

Arama Kurtarma Ekiplerinin Eğitimi ile, olası afetlerde önemli bir görev üstlenecek arama kurtarma ekiplerinin bilgi ve becerilerinin arttırılması, arama kurtarma ekiplerinin görevlerinin ve işbölümünün koordineli bir şekilde yürütülmesi ve arama kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı amaçlanmaktadır. Bu eğitim ayrıca afet sonrası profesyonel ekipler bölgeye ulaşana kadar, ilk müdahalenin yapılabilmesi ve çalışanların gerekli konularda etkili, akılcı ve pratik çözümler üretebilmeleri için geliştirilmiştir.

• SÖNDÜRME VE YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ

Eğitimin amacı, katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.

• HİJYEN EĞİTİMİ

Başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının hijyen eğitimi almaları gerekmektedir.

Hijyen Eğitimi Hangi İş Kollarını Kapsar?

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan
yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

• İŞARETÇİ ve SAPANCI EĞİTİMİ

Kaldırma makinalarında yüklerin güvenli bir şekilde kaldırılıp taşınmasında, işaretçi ve sapancı olarak görev yapan çalışanların bu konularda bilgili ve deneyimli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle işaretçi ve sapancılara uygulamalı olarak eğitim verilmesi gereklidir.

Bu doğrultuda, deneyimli ve konusunda uzman SAFE LINE eğitmenleri tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, eğitim programı hazırlanmakta ve işaretçi ve sapancılara teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

• TEMEL İSG EĞİTİMİ

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
d) Ergonomi,
e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik risk etmenleri,
ç) İlkyardım ve kurtarma.
3. Teknik konular
a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri,
g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
ğ) İş hijyeni

• ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 20. Maddesine göre işveren işyerinde yasada belirlenen sayıda “çalışan temsilcisi” görevlendirmek zorundadır. Çalışan temsilcileri tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunacak ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteyeceklerdir. Çalışan temsilcisinin bu “görevlerini” yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri edineceği bir “eğitime” gereksinimi vardır. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz 1 günlük eğitim ile çalışan temsilcilerinin işletmelerde yapması gereken çalışmalar hakkında bilgilendirmek, çalışan temsilcilerini 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve kanunun yönetmenlikleri konusunda donanımın sağlanması hedeflenmektedir.